Quines empreses han de tenir un pla d’igualtat?

La igualtat entre les persones, és un principi fonamental dins de la declaració dels Drets Humans, i per tant, és un dret que també s’ha de garantir en l’àmbit laboral. 

Què és un pla d’igualtat?

Un pla d’igualtat és un conjunt de mesures ordenades, que es proposen després de la diagnosi de l’empresa, orientades a eliminar les barreres que limiten i dificulten la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la discriminació per raó de sexe dins de l’àmbit laboral. L’aplicabilitat d’aquest pla és global, ja que és per igual per tots els membres de l’empresa. 

Què ens diu la llei?

Els plans d’igualtat es van definir el 22 de març amb la Llei Orgànica 3/2007 ,que obligava a les empreses de més de 250 treballadors a tenir un pla d’igualtat. No obstant això, el passat 7 de març de 2019 es va ampliar la seva aplicació, ja que es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 6/2019 on s’especificaven diverses mesures d’urgent compliment, per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral en empreses amb un nombre de treballadors més reduït.

Des del canvi en la llei, el pla d’igualtat és obligatori per a les empreses de: 

Quins són els nous canvis en relació amb els plans d’igualtat? [1]

Des del juliol d’aquest any, s’han aplicat els canvis aprovats a la nova llei per la igualtat laboral que estableix els següents elements;

 1. Nou reglament sobre la igualtat retributiva on totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un registre salarial per categoria salarial i sexe que inclogui salaris i complements. En aquest cas, no pot haver-hi una diferència (injustificada formalment) de més del 25%.
 2. Obligatorietat de pactar els plans d’igualtat amb el comitè d’empresa o els representants sindicals.
 3. Registre obligatori al registre de convenis (Regcon)

Quina és la conseqüència del no compliment de la llei[2]

L’incompliment de la llei pot impactar negativament a l’empresa, a partir de dues tipologies de sancions econòmiques:

 • Sanció lleu i greu (d’entre 626€ a 6.250€) 
 • Sanció molt  greu (d’entre 6.251€ a 187.515€)

A més a més, no només els problemes són econòmics, sinó que també pot reportar-ne com:

 • Pèrdua de qualsevol ajuda, subvenció o bonificació que pot rebre l’empresa 
 • Impediment per treballar amb l’administració pública.

Quins avantatges comporta tenir un pla d’igualtat? 

El pla d’igualtat s’ha de veure com un avantatge competitiu i un element diferenciador que pot fer canviar radicalment la situació de l’empresa. 

Com ja comentàvem a l’article + Igualtat + Talent+Rendibilitat, en primer lloc, la paritat repercuteix de forma positiva en els resultats econòmics de l’empresa,[3]ja que està estudiat que les que han implementat mesures per aconseguir una major igualtat, obtenen un increment en la rendibilitat i la productivitat[4].  En segon lloc, també millora la gestió del talent, ja que és una bona eina per millorar el clima laboral, la motivació dels equips i el compromís cap a l’empresa[5]. En tercer lloc, disposar d’aquestes mesures d’igualtat, millora la imatge externa i el reconeixement públic per part de la clientela i la competència [6]. Finalment, un dels avantatges que també aporta és l’establiment de contractes amb les administracions públiques. 

Quines ajudes es poden demanar per la realització d’un pla d’igualtat[7]?

A nivell autonòmic, el departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, destinarà 500.000€ per fomentar la igualtat d’oportunitats dintre de les empreses. Aquest ajut es divideix entre:

 • 450.000€ per la realització del pla d’igualtat
 • 50.000€ per formacions, accions d’assessorament i creació d’eines.

Aquest s’atorgarà a les empreses d’entre 10 i 149 treballadors amb aquestes quantitats:

 • 2.000€ per les empreses que tenen entre 10 i 19 persones treballadores
 • 3.000€ per les empreses que tenen entre 20 i 49 persones treballadores
 • 4.000€ per les empreses que tenen entre 50 i 99 persones treballadores
 • 5.000€ per les empreses que tenen entre 100 i 149 persones treballadores

Per tant, a què esperes per veure aquests canvis dins de la teva empresa? No dubtis en enviar un correu per més informació a lagroc@lagroc.com i en parlem. 


[1]https://www.eldiario.es/economia/empresas-50-trabajadores-deberan-auditorias-salariales-evitar-brecha-genero_1_6136850.html

[2]https://www.iberley.es/temas/incumplimiento-planes-igualdad-62783

[3]Hausmann, R., Tyson, L. D. A., & Zahidi, S. (2012, August). The global gender gap report 2012. Geneva: World Economic Forum.

[4]https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_700977.pdf

[5]https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/cln.pdf

[6]https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_700977.pdf

[7]https://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Impuls-als-plans-digualtat

Veure tot

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.