Recull de bones pràctiques en emprenedoria de les dones

Estudi de recerca d’iniciatives i de bones pràctiques d’emprenedoria de les dones tant en l’àmbit estatal com internacional amb el suport del personal tècnic i comandament del SOC i l’Àrea d’Emprenedoria i Formació del Departament d’Empresa i Treball. En total, es van identificar 110 iniciatives i se’n van seleccionar 19 perquè complien exitosament els criteris establerts en l’indicador.


Objectiu 

L’objectiu principal d’aquest estudi va ser la identificació de diverses iniciatives amb resultat positiu a escala internacional dirigides a fomentar o donar eines a les dones per emprendre i que siguin innovadores i extrapolables en el context català.


Metodologia i fases 

A grans trets, per poder dur a terme aquest exhaustiu estudi, es van consultar diverses fonts d’informació i mitjans de recollida:

 1. Recerca d’estudis, de reculls de bones pràctiques i cerques en línia
 2. Entrevistes a emprenedores expertes

El procés d’elaboració de l’informe ha constat de cinc grans fases que es detallen a continuació:

 1. Fase 1: definició i concreció de l’abast de l’estudi
 2. Fase 2: disseny de l’indicador de valoració
 3. Fase 3: recollida de les diferents fonts d’informació
 4. Fase 4: anàlisi i diagnosi de les iniciatives identificades
 5. Fase 5: conclusions i futures estratègies
Principals conclusions de l’estudi

Sobre les bones pràctiques per promoure l’emprenedoria de les dones, s’han extret les següents conclusions:

 1. Necessitat de dissenyar iniciatives des de la perspectiva de gènere interseccional
 2. Importància de què aquestes iniciatives ofereixin multiplicitat de serveis per així apostar per un acompanyament eficaç i eficient del procés emprenedor
 3. Importància de la col·laboració entre agents i de crear un ecosistema emprenedor sòlid i interconnectat
 4. Necessitat de disposar d’una diagnosi de la situació i implementar un programa pilot
 5. Apostar per la creació de xarxes de dones i grups de treball
 6. Necessitat d’avaluar les bones pràctiques per poder mesurar el rendiment i l’impacte de les iniciatives dirigides a emprenedores.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.