Servei de seguiment i avaluació del Pla d’Educació de Ciutat Vella

El Pla d’Educació de Ciutat Vella és un document marc a partir del qual es desenvolupen les polítiques d’educació del districte de Ciutat Vella en el període fixat pel pla. Aquest es va desenvolupar pel període de 2019 al 2023 i des de LaGroc durant el 2022 i el 2023 ens hem encarregat de tot el procés de seguiment i avaluació d’aquest.


Metodologia

Per tal de poder dur a terme tot aquest procés, els passos que s’han seguit han sigut els següents:

  • Recollida d’informació i seguiment dels diferents programes, serveis, accions i línies de treball que s’han dut a terme durant el període del pla. Aquesta informació, s’ha obtingut gràcies a la dinamització de diferents sessions de treball formades per actors clau del districte. A més a més, per tal de complementar la informació, també es van organitzar diferents entrevistes personals per poder conèixer amb més profunditat amb què s’estava treballant en l’àmbit d’educació a Ciutat Vella.
  • Organització de sessions de treball per poder obtenir informació per poder extraure dades qualitatives fruit de les percepcions, opinions i experiències personals de les persones convidades.
  • Creació d’una eina d’avaluació tècnica que ha permès poder fer el seguiment i l’avaluació del pla a partir de la informació extreta de cada un dels indicadors dissenyats.
  • Dinamització dels Òrgans de Governança (comissió de seguiment i grup motor) que es recollien al Pla d’Educació de Ciutat Vella i que s’encarregaven de donar suport en tot el procés d’avaluació.
  • Elaboració de l’informe final d’avaluació on es detalla exactament entre molts altres elements, quina és la situació i els reptes de futur en l’àmbit de l’educació a Ciutat Vella.
  • Elaboració d’infografies amb l’objectiu principal de poder compartir de forma visual i entenedora els resultats i les conclusions que han sorgit de tot el procés de seguiment i avaluació del Pla d’Educació.

Districte de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona - 2022-2023

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.