Avaluació del protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista d’Arenys de Mar

Avaluació del segon protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista del municipi d’Arenys de Mar. Aquest protocol va ser elaborat el 2017 partint d’una visió multidimensional de les violències masclistes i del treball coordinat dels agents que formen part de la xarxa del Protocol.


Objectiu

L’objectiu era realitzar un estudi i diagnòstic dels recursos i de les necessitats dels serveis presents a la xarxa del Protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista d’Arenys de Mar perquè aquest s’adeqüi a la realitat local des de tots els vessants: prevenció, atenció, intervenció i sensibilització


Procés

Per assolir l’objectiu, es va desenvolupar un procés planficat de diverses fases.

En primer lloc, es va dur a terme una revisió i anàlisi documental de diversos documents -del Protocol mateix, així com altres documents que el contextualitzen i que exposen la situació actual d’Arenys de Mar pel que fa a les violències masclistes, com eren, per exemple, les actes de les reunions de la xarxa-.

En segon lloc, es va establir contacte amb els diferents actors i serveis participants de la xarxa del protocol. A continuació, es van realitzar entrevistes semiestructurades amb cada una de les persones membres de la xarxa amb les quals vam poder establir contacte. L’objectiu de les entrevistes era conèixer la seva percepció sobre el protocol i el seu funcionament, així com detectar i valorar quins eren els aspectes a reforçar i quins eren els que s’havien de mantenir de cara a la redacció d’un nou protocol.

En tercer lloc, es van analitzar les entrevistes i es van dur a terme una anàlisi documental de tots els documents que havien aparegut mencionats en elles.

I, en últim lloc, recollint tota la informació recopilada, es va redactar un document que recull el diagnòstic i la proposta d’accions per fer front a les mancances detectades.

Ajuntament Arenys de Mar - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.