Consultoria per l’execució de les accions del Pla d’Igualtat de gènere del Personal de l’AMB

Projecte que consistia en un servei de consultoria i formació orientades a l’execució d’algunes de les accions acordades al Pla d’Igualtat de gènere del personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els dos objectius principals eren els següents:

  • Aprofundir en la diagnosi organitzativa en matèria d’igualtat i revisar i avaluar anualment l’impacte de les mesures establertes.
  • Elaborar un estudi sobre la bretxa salarial a la plantilla de l’AMB.

Per tal de poder executar aquests dos grans objectius, aquest projecte es va dividir en diferents fases:


Fase 1: Actualització de la diagnosi organitzativa en matèria d’igualtat de gènere

L’objectiu principal d’aquesta fase, era completar i actualitzar la diagnosi organitzativa que s’havia fet, per aquesta forma incorporar noves mesures correctores i noves actuacions del pla d’igualtat.

Per tal de poder dur a terme aquesta diagnosi, es va començar amb la recopilació d’informació i dades, tant qualitatives com quantitatives. Per l’obtenció d’aquesta informació de caràcter més qualitatiu, es va elaborar un extens qüestionari dirigit a tot el personal de la institució. Un cop extretes totes aquestes dades, es van analitzar des de la perspectiva de gènere i es van presentar en format de gràfics i infografies per facilitar la seva comprensió.


Fase 2: Disseny i implementació d’un sistema i eina de seguiment i avaluació del compliment del Pla d’Igualtat de gènere

Un cop redactat el pla d’accions, es van dissenyar diferents indicadors d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat per poder avaluar la gestió del pla.

Seguidament, es va crear una eina de seguiment i avaluació, que permetés de forma fàcil i autogestionable, poder extreure informació dels diferents indicadors establerts en el pla d’igualtat. Aquesta eina, anava acompanyada d’una guia d’ús per al personal de la Comissió d’Igualtat i d’unes pautes per elaborar l’informe d’avaluació de l’impacte i de resultats.


Fase 3: Estudi de la bretxa salarial de l’AMB.

Paral·lelament, per acabar de complementar aquest servei de consultoria del pla d’igualtat, també es va dur a terme l’estudi de la bretxa salarial de la institució, on a grans trets el que es va fer és una anàlisi comparativa dels salaris d’homes i dones per poder identificar i interpretar les diferències salarials existents.

Àrea Metropolitana de Barcelona - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.